َA Priori Truth

 شب باز هم

بر سینه ام سنگینی می کند،

اما تو

در چنگ اَش اسیری.

من ستارگان را

به یاری فرا می خوانم،

اما

شب را

انگار

از ستارگان، باکی نیست.

نابودی اََش را

خورشیدی باید

درخشان

سوزان

...

 

/ 0 نظر / 3 بازدید