یادآوری

دوم، چهارم، چهارم، ششم، هشتم، نهم، یازدهم، چهاردهم، نوزدهم، بیست و سوم، بیست و هفتم، بیست و نهم.

بابا، مسعود، بابای اروند، ساحل، هیـــــــرادم، ماهور، سارا، بابا، عمه جون، مقداد، شراگ، مریم.

پ. ن.: کیکی برای یازده بهمنی!

/ 5 نظر / 3 بازدید
سروی

الهی من قربون هیرادت بشم دورش بگردم ... جیگر منه ... روی ماهش رو می بوسم ... و ... روی ماه مونترامون رو ...

تارا

مبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارکه [گل]

صادق پناهي

چه ترافيكي ! تولد هر يازده تا مبارك !

ندا

یادآوری به جایی بود، رفیق.

مقداد

سکوت × سکوت × نگاه × بهت × بغض ×سکوت × سکوت × تردید × سکوت و بالاخره چیزی از شمیت ، یک جمله : مرا بقدری غنی غنی غنی غنی کرده غنی کرده غنی کرده غنی کرده است که تا آخر عمر تنگدستی نخواهم شناخت . [لبخند]