میرزا

سوسک در تب و تاب رنگ بنفشی که بخشی از سطح بی کران زیر پای اش را پوشانده، جلو می رود. حالا از نزدیک به قرمزی سطح خیره شده. شجاعت اش را که چند لحظه پیش از کوله اش بیرون آورده، با دست راست محکم می گیرد؛ و با احتیاط پای چپ اش در سطح آبی رنگ فرو می برد. برای شروع خوب است، انگار. راضی ست، اما همان طور مانده؛ نمی تواند جلوتر رود.

آها... این جاست که باید از حماقت اش کمک بگیرد. می بینی؟ بزرگ ترها یک چیزی می دانند که می گویند: "هر چیز به خار آید، روزی به کار آید." یاد صبح می افتد که قبل از بیرون آمدن، کمی از خرت و پرت های توی کوله اش را جا گذاشته تا دوباره کمرش درد نگیرد. حماقت اش را هم می خواسته درآورد، اما با این فکر که بدون حماقت کوله ی سبک اش با وزش باد این طرف و آن طرف می رود و از راه راست منحرف اش می کند، تغییر عقیده داده. هوووم، خوب است که منصرف شده. پس حکمت اصلی اش این بوده، نه سخت شدن راه رفتن اش. ها... کمی این دست و آن دست می کند تا بلخره حماقت عظیم الجثه اش را بیرون آورد؛ و مثل پتو دور خودش بپیچد. چه خوب! به راحتی در سطح نارنجی زیر پای اش رها می شود. با رویای تفاوط اش سرگرم است. 

سوسک های دیگر گفت و گوکنان از راه می رسند: "تو چرا خشک ات زده!؟" سوسک متفاوط رنگ شده و زیبا، خودش را جمع و جور می کند: "خشک ام نزده. من یک منتغدم! دارم روزمرگی هایم را نغد می کنم." سوسک های دیگر با تعجب و یک صدا: "تا ببینیم." بعد می روند...

سوسک ها باز آمده اند. عجیب است! سوسک منتغد آن قدر سرگرم روزمرگی زدایی ست که حتا متوجه حضور آن ها هم نمی شود. با خود می گویند: "فکر خوبی ست ها... سوسک را در حد یک فرا سوسک بالا می برد، خیلی بالاتر حتا!" کمی بعد، سوسک پشت سوسک است که دارد منتغد و متفاوط که نه، بلمنطغد و مطفاوط می شود!

پسرک گوشی تلفن را می گذارد؛ و به اتاق اش برمی گردد. قوطی رنگ زرد کج شده گوشه ی میز تحریر اش و تا چشم کار می کند سوسک است که... قلمو را به رنگ باقی مانده در قوطی آغشته می کند تا بقیه ی دایره های روی بادبادک اش زرد شوند- همان طور که می خواسته. تا برگشتن مادر چیزی نمانده. باید هر چه زودتر از شر لکه ی زرد رنگ روی میز و شصت و شش سوسک نیمه جان قهوه ای متمایل بهزرد و یک سوسک کاملن زرد بی جان، خلاص شود. در فکر خودکشی دسته جمعی سوسک ها، با عجله به سمت آشپزخانه می دود. در جست و جوی پارچه ای برای تمیز کردن میز اش، کابینت ها را یکی پس از دیگری باز و بسته می کند. توهم صدای چرخاندن کلید در قفل در ورودی آپارتمان، نمی گذارد دلیل خودکشی دسته جمعی سوسک ها را بفهمد. از مرگ سوسک متفاوط و منتغد دقایقی می گذرد.

/ 2 نظر / 2 بازدید

حتم داشتم می نویسیش

مهشید

داستانک خوبی بود. [گل]