یکی این جا...

بعد از بودای صدای تو بیدار می شوم که بس کن، ناخن هایت را بگیر، موهایت را شانه کن، ریش ات را بزن. دوباره میهمانی ناخوانده داریم و قرارست کسی بمیرد. پشت خواب های تو لباس اش را بگذارد و به جای دیگری که کوچ... و من بی خیال همه چیز سرم را زیر برف می کنم، فرض که چیزی پیش نیامده و ما در مسیری طولانی از مرگ پیشی گرفته ایم. و راه خودمان را می رویم. به او تنه می زنیم و فراموش اش می کنیم.

پیش از بلوغ تو مرده بودم و به جای خواب در خطوط صورت ام، خاک جاری بود. کلماتی گم در بستر کم اعتبار خویش، بی درنگی که در میانه نبود، بود. میلی به رسوب و انکار استخوان های فرسوده، انگار نزدیک تر از خودم به خواب هایم که نبود، بود. زمانی سه هزار سال پیش، وقتی کلمات را طور دیگری می خواندم و به زبان دیگری می خواستم ات. که انسان یخ نشینی بودم، اسکیمویی با میراث اجدادی اش زیر یخ های قطب شناور- که نمی میرد، می نشیند و از چاله ی کوچکی چیزهای برزگی شکار می کند. غوطه می خورد به رویایی که شش ماه تمام به درازا و انتها که نه فردا روزی که بیدار شود، شوم چه کوران بی وقتی مرا، او را به کام نقاط کور می کشد. چه تفاهمی که نیست و هر کس به خواب خویش می رود که برود.

بی حرف خواب، کلمات تیره و تارم را در برف های نارفیق رها می کنم، به اتاق یخی باز می خزم و کنار آتش پوست های هزار ساله را که تماشا. می شوم خواهر خودم، مادر تو، پدر بی منت حیوان های عجیبی که در من به دنیا می آیند، در آب که می میرند. شناور یخ های باستانی می شود و به نامقصدی راهی. نام اجدادم را به سلامت جاری می کنم. کوه ها به کناری می روند، ماهی ها با باله های بزرگ و چشمان بسیار سیاه، هر کجا که بتوانند. اندام بی شکل شان، فلس های سپید و دهان باز بی دندان شان، بلد راه ام می شود- آشنای دور نه چندان مطمئن!

از تنگه ها که می گذرم، بگذرم، کوه های برف سرازیر دست هایم می شود- جاری عبورم. چیزی بین قرن های پیش و آن جا که مانده ام. عمق سرخس های باستانی، پیش از آن که بمیرم و شده باشم انتظار، آیینه ی دق. دستی روی توده های خواب جا مانده است. از من و ریشه های سرخس قطبی که در نگاه تو باز و بسته می شود، راهی نیست. تا گرگ های سفید و حفره های عجیب، نفس های بلور. آن جا که خطوط چهره ام به جنون می رسد و در تو آغاز می شود، خاطره می شود. بگو کجا نشسته ام- هزار توی خواب یا میان برفی در نگاه تو، که مدام غوطه می خورم و دالان های موازی را سرازیر می شوم. بین تو و من، تنها چند نهنگ بزرگ خوابیده است. گرگ های بی سر و زوزه کشان در آستانه ی تنگه و قبرهای سرگشوده، کف بین دست های یخی می شوم- مرید اجسام شناور. اصلن بگذار طور دیگری بگویم- به زبان مادری ام که در قطب! من خراب نگاه تو، زنده به گورم و رویایم در دهان ماهی ها دنباله دارد- بین سرخس های باستانی که در چشم های من. خیلی ساده است: دوست ات می دارم و جز این چاره ای نیست!

/ 2 نظر / 3 بازدید
نوشین

[گل]

وحید

هنوز از فامیلمون راضی هستی مونترا جان. این عشق شما زبون زد خاص و عام شده. ایشالا همیشه کتار هم خوب و خوش و سلامت باشید و ما شاهد موفقیتهای روزافزون و خوشبختی شما باشیم.