اشتباهی

"با پاهام پرواز می کنم؛

با دست هام می خوابم؛

با گوش هام می خورم؛

 و با چشم هام راه می روم."

یک انسان اشتباهی که

با پاهاش می دوید،

با دست هاش می فهمید،

با گوش هاش می شنید،

و با چشم هاش می ستود،

دیروز، این ها را گفت؛

و رفت خیاطی

برای پرو زندگی ایی که به تن اَش اندازه کرده بودند،

اما گشاد شده بود!

/ 4 نظر / 3 بازدید
محسن

بسیار زیبا و عمیق بود .

Mahshid

Great!

واقعا زیباستو فقط گاهی تکرار اضافی دیده می شه و گاهی هم عجله. لزومی نداره همه چیز توضیح داده بشه.

ا ا ق ز بلثط زقثصصثقصسثش لال ب