...

گاهی- مثل الآن- از خوش حالی سکوت می کنم و نوشتن ام نمی یاد! اما... اما، باز هم گاهی البته، چیزی هست که باید ازش نوشت- یعنی این طور احساس می کنم... مختصر می نویسم و خیلی ساده. از این که استادم، آقای دکتر جواد صالحی، وارد ماجرای چهره های ماندگار شده اند، خوش حال- که کافی نیست، اصلن- خیلی بیشتر از خوش حالم... آن قدر که سکوت کنم و ننویسم. همین!

پ. ن.: خیلی بیشتر از خوش حالیم... من و مسعود، هر دو. 

/ 0 نظر / 2 بازدید