!!!

برای کودکی های ن. ح.- یک دوست خوب!

من ایستاده ام،

خموده،

پشت به تعقل،

خیره به روزمرگی،

و غرق در کلاف سردرگم هزارگره-

گره های مانده از کودکی،

از روزهای تحقیر،

از دوست نداشته شدن ها،

طرد شدن ها.

تو ایستاده ای- نیز-

در مادری متزلزل و حل نشده اَت،

هنوز مصر و پابرجا.

هر وقت که فریاداَم باید

تو در توهم لغزان نقش اَت خواب بودی-

خواب ماندی؛

و نفس تنگی های مرا با کابوس های شبانه اَت اشتباه گرفتی.

تو ندیدی؛

تو نبودی.

من تنها بودم،

با خودم،

با زندگی،

با آدم ها؛

من تنها هستم،

با تو،

با آدم ها.

 

/ 7 نظر / 3 بازدید
هما

چرا اینقدر درد داشت؟!

شقایق

چرا این قدر حس اش نزدیک بود ؟ و چه بی نظیر نوشته ای ...

چهار : معنای نمادین چهار با مربع و صلیب ارتباط می یابد.از دورترین اعصار ،حتی اعصار نزدیک به پیش از تاریخ ،از 4 برای نشان دادن آنچه مستحکم ،ملموس و محسوس است استفاده می شد.ارتباط 4 با صلیب موجب شده است که 4 نماد بی نظیری ،فراوانی ،جهانگیری و جامعیت به حساب آید.عمود و نصف النهار و خط استوا زمین را به 4 قسمت می کنند.در تمام اقالیم سرکردگان و شاهان را :صاحب چهار دریا ... چهار خورشید ...چهار بخش جهان ...می خوانند ،که از یک سو به معنی گستره قدرت آنها بر سطحی عظیم از زمین بود و از سوی دیگر استیلای این قدرت بر تمامی افعال و اعمال مردم سرزمینشان. چهار جهت اصلی ،چهار باد ،چهار ستون عالم ،چهار منزل قمر ،چهار فصل ،چهار عنصر ،چهار مزاج ،چهار رود ،چهار بهشت ،چهار حرف اسم خداوند[ا.ل.ل.ه](ی .ه.و.ه) و انسان اول [آد- م]،چهار بازوی صلیب ،چهار انجیل و غیره وجود دارد.چهار ،نشانه مربع اول و عشریه و یا تتراکتیس فیثاغورثی است ،که از مجموع چهار شماره اول (4+3+2+1) به دست می آید.چهار ،نماد این جهانی است مجموع ظاهر و باطن است.ص551 چهار ،عدد مقدس ودا است .ص552 در کتاب مقدس ،به خصوص در مکاشفات ،عدد چهار نشانه نظریه تمامیت است.ص552 4

چهار : معنای نمادین چهار با مربع و صلیب ارتباط می یابد.از دورترین اعصار ،حتی اعصار نزدیک به پیش از تاریخ ،از 4 برای نشان دادن آنچه مستحکم ،ملموس و محسوس است استفاده می شد.ارتباط 4 با صلیب موجب شده است که 4 نماد بی نظیری ،فراوانی ،جهانگیری و جامعیت به حساب آید.عمود و نصف النهار و خط استوا زمین را به 4 قسمت می کنند.در تمام اقالیم سرکردگان و شاهان را :صاحب چهار دریا ... چهار خورشید ...چهار بخش جهان ...می خوانند ،که از یک سو به معنی گستره قدرت آنها بر سطحی عظیم از زمین بود و از سوی دیگر استیلای این قدرت بر تمامی افعال و اعمال مردم سرزمینشان. چهار جهت اصلی ،چهار باد ،چهار ستون عالم ،چهار منزل قمر ،چهار فصل ،چهار عنصر ،چهار مزاج ،چهار رود ،چهار بهشت ،چهار حرف اسم خداوند[ا.ل.ل.ه](ی .ه.و.ه) و انسان اول [آد- م]،چهار بازوی صلیب ،چهار انجیل و غیره وجود دارد.چهار ،نشانه مربع اول و عشریه و یا تتراکتیس فیثاغورثی است ،که از مجموع چهار شماره اول (4+3+2+1) به دست می آید.چهار ،نماد این جهانی است مجموع ظاهر و باطن است.ص551 چهار ،عدد مقدس ودا است .ص552 در کتاب مقدس ،به خصوص در مکاشفات ،عدد چهار نشانه نظریه تمامیت است.ص552 4

فرشید کریمی

آینه(دیدگاه نمادپردازی) : آینه به عنوان یک سطح بازتابنده ،پشتوانه نمادگرایی پرباری در زمینه شناخت و آگاهی است.ص323 آینه بازتاب چیست ؟ حقیقت ،صمیمیت ،درون قلب و آگاهی.ص323 آینه ابزار اشراق است ،در واقع ، نماد فرزانگی و آگاهی است.ص325 آینه پوشیده از گرد و غبار ،آینه روحی کدر از جهالت است.ص325 آینه نماد توالی شکلها ،و نماد مدت محدود و همواره متغیر موجودات است.ص326 آینه علامت هماهنگی در وصلت زناشویی است.ص327 در ژاپن ،آینه نماد خلوص کمال روح است.ص328 فلوطین فیلسوف اعتقاد دارد: تصویر یک موجود ،به مثابه یک آینه ،در معرض دریافت تاثیراتی از الگوی خویشتن است.ص329 انسان مطابق با موضعی که اتخاذ کرده ،همانند یک آینه ،زیبایی یا زشتی را باز می تابد.ص329 جام جم ،شهنشاه اساطیری ایران ،در واقع یک آینه بوده،و به سهم خود ،نماد قلب سالک است.ص331 آینه – که در قدیم فلزی بوده – نماد قلب بود،و زنگار نماد گناه و صیقل نماد تزکیه روح .ص331 آینه ها نماد امکاناتی هستند که ذات خداوند در اختیار دارد تا متجلی شود،امکاناتی منبعث از فضیلت بی منتهایش ،این است مفهوم اصلی آینه.ص332 آینه نماد مبادله آگاهی هاست.ص333 فرهنگ نمادها (ال

فرشید کریمی

فرهنگ نمادها (الف) – ژان شوالیه و آلن گربران – سودابه فضائلی – انتشارات جیحون – جلد اول – چاپ سوم – 1388 راوی همواره بازتاب خود تحقیرشده اش را در آینه می بیند. خودم را که در آینه نگاه میکردم.ص47 رفتم جلو آینه ...ص77 گوئی انعکاس آنها در من بوده است.ص78 رفتم جلوی آینه...ص86 بوف کور – صادق هدایت – انتشارات جاویدان - 1356

مهشید

ن ح می گفت باورش نمی شده اینقدر قشنگ درکش کنی [گل] دلم برات تنگ شده مونتی [ماچ] یه چیزی برا اینجا بنویس